Hundetræning i Midt og Vestjylland

Vedtægter for Danmarks civile Hundeførerforening, Kreds 2

§1

Kredsrådet

Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen.

Kredsrådets opgave er at

 

 • samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH’s for­målsparagraf
 • til stadighed efterleve beslutninger taget af landsforeningens kompetente forsamlinger og udvalg
 • være opmærksomme på muligheden for etablering af nye lokalforeninger i kredsens virkeområde og udtale sig om sådanne før hovedbestyrelsens godkendelse
 • fastlægge en konkurrenceplan for kredsen
 • fastlægge startgebyrets størrelse ved kredskonkurrencer. Gebyret vedtages på et kredsrådsmøde efter indstilling fra forretningsudvalget (bestyrelsen)
 • foranledige uddannelse af instruktører i overensstemmelse med landsforeningens retningslinjer
 • foranledige uddannelse af dommeraspiranter
 • foranledige efteruddannelse af dommere
 • oprette dommercentral
 • indstille kandidater til landsforeningens udvalg
 • bistå lokalforeninger med råd og vejledning

anmelde deltagere til udtagelse til DM

§2

Kredsrådets sammensætning:

Kredsrådet består af en repræsentant for hver lokalforening samt en suppleant for denne, valgt af bestyrelsen.

Kredsrådet vælger på den årlige generalforsamling et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand (med sekretærfunktion) og kasserer. Formanden er kredsens repræsentant i landsforeningens hovedbestyrelse.

Forretningsudvalget udgør kredsens daglige ledelse og varetager kommunikationen med lokalforeningerne, øvrige kredse og hovedbestyrelsen.

Kredsrådet kan, hvis det finder det formålstjenligt, nedsætte kredsudvalg, der varetager specielle arbejdsopgaver. Hvis sådanne udvalg etableres, kan forretningsudvalget udvides til en bestyrelse, hvor udvalgenes formænd er bestyrelsesmedlemmer.

Kredskonsulenten samt kredsens medlemmer af landsudvalgene har adgang med taleret til kredsrådsmøderne (landsudvalgene betaler selv alle udgifter).

Såfremt et medlem af en lokalforening ønsker at være træningsmæssigt tilknyttet en eller flere

andre lokalforeninger samtidig, betales der kun for ét medlemskab til kredsen. Betalingen påhviler

den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først.

§3

Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen

Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen holder de nødvendige forretningsudvalgsmøder/ bestyrelsesmøder – mindst et pr. kvartal – og indkalder til den årlige kredsgeneralforsamling, der afholdes mellem 15. februar og 1. marts.

Derudover indkaldes til kredsrådsmøder, hvis forretningsudvalget/bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis en tredjedel af lokalforeningerne måtte ønske det. Kredsnæstformanden/sekretæren sender mødeindkaldelsen ud senest 21 dage før kredsrådsmødets afholdelse.

Forslag til dagsordenen skal sendes til kredsformanden senest 28 dage før afholdelsen af mødet.

Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen udsender referat af alle møder til samtlige lokalforeninger i kredsen og til hovedbestyrelsen senest 2 uger efter hvert møde.

Kredsbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer valgt af kredsgeneralforsamlingen samt evt. formænd for kredsens faste udvalg.

Ved stemmelighed i kredsbestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden som kon­stitueret kredsformand frem til næste ordinære kredsgeneralforsamling, hvor der foretages valg af kredsfor­mand.

Formanden, næstformanden og kassereren danner foreningens forretningsudvalg.

Hvis der ikke kan opstilles en formandskandidat til et udvalg, udpeger kredsbestyrelsen på sit konstituerende møde en formand, der virker til næste kredsgeneralforsamling.

Hvis en udvalgsformand fratræder i en valgperiode, udpeger kredsbestyrelsen en formand, der virker indtil førstkommende kredsgeneralforsamling.

Kredsbestyrelsen påser at der, indenfor de pågældende lokalforeninger, så vidt muligt udpeges en repræsentant til Friluftsrådets kredsrepræsentantskaber i hver kommune i kredsens område.

§4

Kredsgeneralforsamlingen

Forretningsudvalget/kredsbestyrelsen indhenter, i god tid før kredsgeneralforsamlingen, lokalforeningernes forslag til kandidater til de poster, hvortil der foretages valg, og udsender kandidatliste sammen med indbydelsen til kredsgeneralforsamlingen. Der kan dog på selve kredsgeneralforsamlingen opstilles nye kandidater.

I samme indbydelse skal også foreligge forretningsudvalget/kreds­bestyrelsens forslag til kredskontingent pr. medlem af lokalforeningerne.

Adgang til kredsgeneralforsamlingen med tale- og stemmeret har lokalforeningsrepræsentanterne, kredsformanden, kredsnæstformanden, kredskassereren, samt formændene for de af kredsrådet evt. nedsatte udvalg.

1 suppleant for hver lokalforeningsrepræsentant, opstillede kandidater til valgene, kredskonsulenten, alle medlemmer af de af kredsrådet nedsatte udvalg samt kredsens medlemmer af landsudvalgene (landsudvalgene betaler selv alle udgifter) samt gæster indbudt af kredsbestyrelsen, har adgang med taleret.

§5

 

Indkaldelse til kredsgeneralforsamling sker med mindst 3 ugers varsel skriftligt til kredsens lokalafdelingsformænd og kredsbestyrelsen samt øvrige inviterede deltagere.

 

Indkomne forslag skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Kredsgeneralforsamlingen er i enhver henseende øverste myndighed i kredsen.

 

Nye vedtægter for kredsen kan kun vedtages på kredsgeneralforsamlingen.

Dagsorden for kredsgeneralforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
  1. Formanden aflægger beretning
  2. Hver udvalgsformand aflægger beretning
 1. Kassereren aflægger regnskab
 2. Indkomne forslag
 3. Fastsættelse af kontingent (forslag skal foreligge fra forretningsudvalget/kredsbestyrelsen)
 4. Valg af formand
 5. Valg af kasserer og suppleant
 6. Valg af næstformand og suppleant
 7. Valg af kredsens medlem til landsforeningens ordensudvalg
 8. Valg af udvalgsformænd til kredsens udvalg
 9. Valg af bestyrelsesmedlem til Initiativfonden, jf. Orientering nr. 29
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af suppleanter for 2 revisorer
 12. Eventuelt

 

Alle valg er 2-årige. Genvalg kan finde sted.

Kredse med ulige numre vælger formand og bestyrelsesmedlem til Initiativfonden i ulige år og kasserer samt næstformand i lige år.

Kredse med lige numre vælger formand og bestyrelsesmedlem til Initiativfonden i lige år og kasserer samt næstformand i ulige år.

Afstemning foregår efter nedenstående regler:

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis l/3 af lokalforeningerne forlanger det, eller forretningsudvalget/bestyrelsen bestemmer det.

Hver lokalforeningsrepræsentant har det antal stemmer, som lokalforeningens størrelse berettiger til pr. 31. december.

 • 0 – 25 medlemmer giver 2 stemmer
 • 26 – 50 medlemmer giver 3 stemmer
 • 51 – 100 medlemmer giver 4 stemmer
 • 101 – 200 medlemmer giver 5 stemmer
 • 201 – medlemmer giver 6 stemmer.

Alle stemmeberettigede (jf. § 4) har hver 1 stemme.

Hvis der er mere end en kandidat foretages personvalgene ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer.) Blanke og ugyldige stemmesedler tælles ikke med ved opgørelsen). Opstiller kun en kandidat er vedkommende valgt uden afstemning.

Opnår en kandidat ikke valg ved første afstemning, foretages en ny bunden afstemning blandt de to kandidater, der opnår flest stemmer ved første afstemning. Får de to kandidater lige mange stemmer, trækkes der lod imellem dem.

§5A

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst l/3 af kred­sens lokalforeninger fremsætter skriftlig begæring derom, og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse om de sager, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 6 uger efter begæring derom er modtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mind­st 3 ugers varsel. Indkaldelse sker efter samme retningslinjer som til den ordinære generalforsamling.

§6

Medlem til landsforeningens ordensudvalg

Kredsrådet skal vælge et medlem til DcH’s ordensudvalg i henhold til landsforeningens vedtægter § 16. Dette medlem skal være en respekteret person i DcH med et bredt kendskab til foreningens virke og forhold. Ordensudvalgsmedlemmet er ikke medlem af en eventuel kredsbestyrelse.

Kredse med lige numre vælger ordensudvalgsmedlem i lige år, medens kredse med ulige numre vælger ordensudvalgsmedlem i ulige år. Ved et medlems forfald i funktionsperioden, vælger kredsrådet inden 4 uger et nyt medlem.

§6A

Faste udvalg

Der nedsættes følgende faste kredsudvalg:

dommerudvalg

uddannelsesudvalg

Hvert udvalg består af minimum 3 medlemmer inklusive udvalgsformanden.

Hver udvalgsformand vælges på kredsgeneralforsamlingen for en funktionsperiode på 2 år.

Formanden for dommerudvalget vælges i ulige år og formanden for uddannelsesudvalget vælges i lige år. Man skal være uddannet dommer i DcH-programmet for at blive valgt som formand for dommerudvalget.

Valgene foregår i henhold til vedtægternes § 5.

Hvis en udvalgsformand fratræder i en valgperiode, udpeger forretningsudvalget en formand, der virker indtil førstkommende ordinære kredsgeneralforsamling.

 

§6B

Kredsbestyrelsen udsender senest 1. december en liste til indstilling af kandidater til udvalgsmedlemmer, således at kredsbestyrelse og lokalforeninger kan foreslå menige medlemmer til udvalgene.

Kredsbestyrelsen skal modtage forslag til udvalgsmedlemmerne med skriftlig præsentation af hver kandidat senest den 1. januar.

På det første kredsbestyrelsesmøder efter generalforsamlingen vælger forretningsudvalget de menige udvalgsmedlemmer i samråd med de enkelte udvalgsformænd. Funktionsperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted.

Alle medlemmer i DcH er valgbare, dog skal man være uddannet dommer i DcH-programmet for at blive valgt som medlem af dommerudvalget.

Menige medlemmer, der afgår i utide, erstattes af nye, udpeget af forretningsudvalget efter indstilling fra pågældende udvalgsformand, for den resterende periode.

§7

Økonomi:

Kredsens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand senest 8 dage før fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling. Regnskab, bilag og øvrigt regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter godkendelse.

Udover regnskabet fører bestyrelsen en forhandlingsprotokol.

Alle hverv under kredsrådet er ulønnede.

Kredsen afholder selv udgifter i forbindelse med kredsens gøremål.

Af kredsens midler kan der gives fri rejse og diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens interesse.

§8

Regioner:

Hvis kredsrådene finder det formålstjenstligt kan en kreds opdeles i regioner. I så tilfælde skal regionsrepræsentanterne have sæde i kredsbestyrelsen, som så udvides tilsvarende, men kredsen har stadig kun 1 repræsentation overfor landsforening og hovedbestyrelsen, nemlig kredsbestyrelsen.

§9

Ophør

Kredsrådet kan kun nedlægges, hvis det vedtages på DcH’s landsmøde med 2/3 flertal (vedtægtsændring).

Kredsens virkeområde kan ændres af hovedbestyrelsen efter høring af de berørte kredse og lokalforeninger.

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. februar 2011.

Ændringer i § 5 vedtaget på ordinær kredsgeneralforsamling den 27. februar 2012.

Ændringer i §§ 2 og 4 vedtaget på ordinær kredsgeneralforsamling den 25. februar 2013.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk