Revideret maj 2019
 
Forord
Denne håndbog for lokalforeningsformænd i kreds 2 er dels et supplement til landsforeningens håndbog samt regler gældende i kreds 2. For nyvalgte lokalforeningsformænd er det især ment som en hurtig hjælp til indhentning af nogle vigtige informationer om, hvad der skal huskes på og til hvilken tid. Håndbogen kan ikke stå alene, men skal suppleres med håndbogens indhold i sin fulde ordlyd.


DcH-håndbogen
Landsforeningen udsender en håndbog. Håndbogen ligger på landsforeningens hjemmeside og opdateres løbende. Håndbogen kan også købes i en papirudgave ved henvendelse til sekretariatet på mail sekretariatet@dch-danmark.dk. Ved bestillingen skal bestillingslisten til materialesalg benyttes. I kan få denne bestillingsliste tilsendt ved henvendelse til sekretariatet.

Håndbogen indeholder vedtægter, love og orienteringer.

Det er meget vigtigt, at du har kendskab til alt dette. Orienteringerne er bl.a. en uddybning af landsforeningens vedtægter m.v.

Undersøg derfor om din lokalforenings vedtægter er i overensstemmelse med disse. Nogle kommuner kan ligeledes forlange bestemte angivelser i jeres vedtægter, for at de vil give tilskud af forskellig art. Sker der ændringer i jeres vedtægter, skal landsformanden og kredsformanden have et eksemplar af de nye.

Særlig vigtig er Orientering nr. 1 som omhandler betaling af kontingent til landsforeningen. Overholdes betalingsfristen den 1. februar ikke, kan lokalforeningen ikke deltage i landsmødet i den efterfølgende måned.

I orientering nr. 3 fremgår det, at der ved skift af kasserer og formand skal gives besked til sekretariatet. Blanketten findes på landsforeningens hjemmeside under ”Diverse, blanketter, skift af formand/kasserer”. Blanketten sendes til sekretariatet på mail: sekretariatet@dch-danmark.dk


Post
Sekretariatet udsender relevant information og nyhedsbreve fra eksempelvis landsudvalg på mail. Denne post, hvis det ikke er til dig personligt, har du pligt til at viderebringe til din bestyrelse, udvalgsmedlemmer samt til foreningens medlemmer.


Kredsråd
I henhold til § 20 i landsforeningens vedtægter er kredsens lokalforeninger samlet i et kredsråd, som vælger en kredsbestyrelse.

Vedtægterne for kreds 2 ligger på kredsens hjemmeside.

Ved kredsrådsmøderne deltager der 2 personer fra hver lokalforening. Herud over deltager en række medlemmer fra land- og kredsudvalg. Alle tilmelder sig til kredsformanden inden tidsfristens udløb.

Der udsendes referater fra både kredsrådsmøder og kredsbestyrelsesmøder, hvis indhold lokalforeningsformanden har pligt til at videregive til foreningens medlemmer. Referaterne ligger også på kredsens hjemmeside.


Formandsmøder
Her deltager alle lokalforeningsformændene og kredsformanden. Der kan sendes en stedfortræder hvis formanden er forhindret. På årets sidste møde fastlægges næste års konkurrenceplan og det er særligt vigtigt, at alle lokalforeninger er repræsenteret på dette møde. Møderne afholdes på tur i kredsen og formanden i den afdeling, der holder mødet sørger for at der udsendes indbydelse og at der tages referat. Kredsformanden er ordstyrer. Referatet sendes senere til alle formænd, kredsformanden og den øvrige kredsbestyrelse. Hvis lokalforeningsformændene har et emne, de gerne vil drøfte på mødet, kan de indsende det til den afholdende lokalforeningsformand, der sørger for, at punkterne sendes til de øvrige deltagere.

Værtsafdelingen giver en let anretning og kaffe til deltagerne. På mødet kan alt hvad afdelingerne ønsker at diskutere tages op, for der laves ikke en egentlig dagsorden.

Møderne afholdes efter behov, men så vidt mulig 2 gange om året. Møderne starter kl. 18.30 og slutter 21.30


Kurser
Kredsen har et uddannelsesudvalg (KUU), som årligt udbyder instruktøruddannelse (IGU) samt overbygninger. Uddannelsen startes dog kun op, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning dertil. Information om IGU-opstart og overbygninger fremsendes til lokalforeningerne, som har pligt til at sørge for, at tilmelding sker til rette tid, og at deltagerne har den nødvendige viden for at kunne deltage.

KUU tilbyder desuden efter- og videreuddannelse i kredsen i årets løb.

Gældende regler for IGU:

 1. De 8 grundmoduler i IGU skal være gennemført indenfor en periode på 12 måneder.
 2. Alle grundmoduler skal være gennemført, før aspiranterne kan gennemføre ét eller flere af overbygningsmodulerne (lydighed, Agility, Rally, IPO eller familiehunde).
 3. Afbud til et modul senere end 7 dage før modulet afholdes vil stadig medføre at lokalafdelingen betaler for modulet. Dette gælder også ved eventuel sygdom, hvor der betales for forplejning.
 4. I det tilfælde, hvor en aspirant ønsker merit, for et modul, skal aspiranten på eget initiativ fremsende fornøden dokumentation til uddannelsesudvalget via egen lokalafdeling.

Lokalafdelingerne bedes derfor pointeret overfor kommende aspiranter at ovenstående regler skal efterkommes.

Vi er i kredsens uddannelsesudvalg selvfølgelig opmærksom på, at der kan opstå særlige situationer, hvor undtagelser fra de givne regler kan forekomme. I sådanne situationer tages sagen op mellem lokalafdelingen og uddannelsesudvalget, og vi kan i fællesskab finde den bedste løsning for alle parter.


Kredsudvalg

Budgetønsker fra udvalg
Når et af kredsens udvalg har et ønsker om at afholde et arrangement, der skal betales af kredsen, skal dette fremgå af budgettet for det pågældende år. Det samme gør sig gældende ved større indkøb.

Udvalget indsender deres budgetønske til kredsbestyrelsen, så det er bestyrelsen i hænde så det kan behandles på årets sidste kredsbestyrelsesmøde.

I ønsket til budgettet skal det fremgå, hvor stort et beløb der ansøges om, og hvilket arrangement/indkøb der er tale om. 

Tilskud til kredsinstruktørernes efteruddannelse
Kredsinstruktører kan hvert år ansøge om et individuelt tilskud til efteruddannelse. Der kan maksimum gives et årligt tilskud på 1500 kr.

I ansøgningen skal fremgå hvad der søges til. Der gives kun tilskud til efteruddannelse der er relevant i forhold til de opgaver kredsinstruktørerne har i kredsen. Ansøgning om tilskud sendes til kredsbestyrelsen, der herefter vil vurdere ansøgningen.


Konkurrencer
Kredsens lokalforeninger kan arrangere lokalkonkurrencer, kredskonkurrencer, landsdækkende konkurrencer.

Konkurrenceplanen i kredsen aftales på et formandsmøde sidst på året for den kommende sæson. Kredsformanden fremskaffer forinden datoerne på de på forhånd fastlagte konkurrencedatoer på landsplan. Lokalforeningerne skal sende deres konkurrenceønsker til kredsformanden senest den 1. september

På årets sidste kredsrådsmøde fastlægges startgebyret for de forskellige programmer, samt starttidspunktet for konkurrencerne for den kommende sæson.

Vejledning i afvikling af konkurrencer findes på landsforeningens hjemmeside.

Kredsen afholder kørselsudgifter til dommerne ved kreds- og landsdækkende konkurrencer, samt udgifter til sporlæggere fra sporlæggercentralen. Det er dog en betingelse, at man først kontakter sporlæggercentralen, når alle forsøg på at skaffe egne sporlæggere nok, har været forgæves. – Kredsens afregningsbilag ligger på kredsens hjemmeside.

Indbydelser
Konkurrencer anmeldes på DcH online tilmelding. Det skal tilstræbes, at konkurrencerne er at finde på online tilmeldingen ved årets start. Selve indbydelserne kan eventuelt lægges ind senere. Det er lokalforeningens ansvar, at hundeførerne meldes til i de rigtige klasser. Se i øvrigt Orientering nr. 75 i Håndbogen for afvikling af kreds- og landskonkurrencer.

Hundeførere uden for kredsen må gerne deltage i kredskonkurrencer, men de skal inden konkurrencen oplyses om, at de deltager uden for præmierækken. Deres point tæller ikke til DM udtagelse.

Ved landsdækkende konkurrencer er alle lige med hensyn til præmier.

På indbydelsen i agility skal der oplyses, hvem der er dommer.

Deltagerantallet ved en konkurrence inden for DcH programmet må begrænses. Det skal fremgå af indbydelsen, hvilke klasser der er begrænsning på, og hvor mange deltagere begrænsningen lyder på. Af indbydelsen skal det ligeledes fremgå, hvordan udvælgelsen foretages.

Arealer, materiel og hjælpere
Vejledning til konkurrenceplanlægning findes på landsforeningens hjemmeside.

Så snart lokalforeningen er bekendt med deltagerantallet og har beregnet behovet for dommere og planlagt, hvilke øvelser de enkelte dommerhold skal dømme, kontaktes kredsens dommerudvalg, der sørger for, at lokalforeningen tildeles de nødvendige dommere.

En repræsentant for kredsens dommerudvalg bestemmer hvilke øvelser konkurrencedagens dommere skal dømme. Dette gælder dog ikke venskabs- og lokalkonkurrencer. For venskabs- og lokalkonkurrencer er det derfor vigtigt at give en besked til dommerudvalgets repræsentant om, hvilke øvelser de enkelte dommere har dømt.

Sporlæggerne skal være veluddannede og godt instrueret. Det samme gælder figuranter, se bilag.

På konkurrencedagen om morgenen udleveres kredsens afregningsbilag til dommere og dommeraspiranter.

Af hensyn til samkørsel for de dommere og dommeraspiranter, der skal dømme på dagen, skal disse ikke blot informeres om, hvad de skal dømme, men også oplyses om, hvilke andre dommere og dommeraspiranter, der deltager denne dag.

Præmier
I konkurrenceprogrammerne for klasserne C, B, A og E er deltagerantallet bestemmende for, hvor mange præmier der skal være.

I kredsen er der enighed om, at følgende det der er beskrevet i konkurrencevejledningen.

Præmier i DcH Programmet

 • 1-3 deltagere: 1 præmie
 • 4-7 deltagere: 2 præmier
 • 8- deltagere: 3 præmier

Præmierne bør graveres med mindst:

 • Arrangerende lokalforening
 • Dato og årstal
 • Klasse
 • Placering

Præmier i agilitykonkurrencer

I både agility og springklasserne 1, 2 og 3 uddeles statuetter, medaljer eller lignende efter samme retningslinjer som ovenstående.

I de åbne klasser for både Agility og Spring uddeles der pokaler efter de ovenstående regler.

Præmier i Rally konkurrencer

I Rally Lydighed uddeles der, i både Begynder, Øvet, Ekspert, Champion og Åben klassen statuetter, medaljer eller lignende efter samme retningslinjer som i DcH’s Lydighedsprogram.

For alle konkurrencediscipliner gælder følgende: Indgravering i præmierne skal indeholde tid og sted for konkurrencen samt placering og klasse. (Orientering nr. 75)

Diplomer
Det er op til den enkelte lokalforening, om der skal udleveres diplomer. Udleverer lokalforeningen diplomer, kan landsforeningens diplomer anvendes. De kan købes hos landsforeningens sekretariat. Der kan også bruges diplomer af eget fabrikat.

Resultatlister
Resultaterne sendes umiddelbart efter konkurrencens afvikling til DcH online tilmeldingen samt kredsens resultatfører.

Resultathæfte
For at kunne deltage i en konkurrence skal hundeføreren medbringe et resultathæfte. Resultathæftet skal være udfyldt efter gældende regler.

Resultathæftet afleveres i forbindelse med udlevering af startnumre eller på forespørgsel, og lokalforeningen har ret til at kontrollere, at ovenstående er i orden. Har hundeføreren intet resultathæfte, kan han/hun ikke deltage.

Startgebyr
Startgebyret betales ikke tilbage ved afbud efter sidste tilmeldingsfrist.

Kredspokaler
Hvert år uddeles en kredspokal i DcH programmet i klasserne C, B, A, E. I agility for både lille, mellem og store hunde. I Rally i Begynder, Øvet, Ekspert og Champion klasse.

Resultatet udregnes efter et pointsystem, som er vist i Pointskala til Kredsmesterberegning, og det er kun resultater fra konkurrencer afviklet i kreds 2, der tæller med.

Hundeføreres ansøgninger om tilskud til deltagelse i konkurrencer uden for Danmark
Kreds 2 modtager gerne ansøgninger om tilskud fra hundeførere, der skal deltage i konkurrencer uden for landets grænser. For at komme i betragtning til et tilskud, er det en forudsætning, at hundeføreren har kvalificeret sig gennem DcH og at hundeføreren ved arrangementet repræsenterer DcH. Ønsker man at komme i betragtning til et tilskud, skal man sende en ansøgning til kredsbestyrelsen inden konkurrencens afholdelse.

Hundeføreren skal være medlem af en lokalforening i DcH Kreds 2.

Ansøgningen sendes til kredsformanden på kreds2@dch-danmark.dk, som bringer ansøgningen videre til kredsbestyrelsen. I hvert enkelt tilfælde vil kredsbestyrelsen så vurdere, om der kan gives et tilskud.


Udbetaling af omkostningsgodtgørelse momsregistreringsforhold

Omkostningsgodtgørelse
Landsforeningen har i Orientering nr. 11 udstukket nærmere retningslinjer for honorering af udgifter til rejse og diæter når det sker i landsforeningens regi. For så vidt angår kredsen og lokalafdelingerne er det op til de respektive bestyrelser at fastsatte retningslinjer, men det anbefales at følge retningslinjerne i Orientering nr. 11 i Håndbogen. I Kreds 2 er det besluttet, at der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens høje takst.

Bemærk dog at der skal være tale om kørsel i egen bil, for at der kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. Fri firmabil er i relation hertil ikke egen bil, hvorfor en eventuel godtgørelse for befordring i en sådan bil vil være skattepligtig for modtageren.

De enkelte lokalforeninger kan blive fritaget for momsregistrering efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 som almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger.


Aktivitets- og initiativpulje i kreds 2
Alle medlemmer i kreds 2 kan ansøge kredsbestyrelsen om tilskud til arrangementer.

For at få godkendt en ansøgning, skal følgende krav være opfyldt:

 1. I ansøgningen skal der være en kort beskrivelse af indholdet, og det skal beskrives, hvem arrangementet retter sig mod. Desuden skal dato for arrangementet fremgå.
 2. Arrangementet skal udbydes til alle relevante medlemmer i kreds 2.
 3. Ansøgning skal indeholde et budget for det pågældende arrangement. Arrangementet kan være delvis være brugerbetalt.
 4. Det skal fremgå, hvilken interesse arrangementet eller initiativet retter sig mod.

Hvert år er der afsat et maksimums beløb til arrangementer, der retter sig mod følgende interesser:

DcH program med 3000 kr.

Rally med 3000 kr.

Agility med 3000 kr.

Familiehunde med 3000 kr.

Generelle træningstilbud med 3000 kr.

Eftersøgerne med 1500 kr.

Konsulenterne med 1500 kr.

Frivillighedstiltag med 2000 kr.

Ad hoc initiativer med 4000 kr.


 

Nyheder

Sponsorer